Deklaracja z BALI

DEKLARACJA Z BALI
Energia geotermalna może zmienić świat

Ponad 2500 członków społeczności geotermalnej, którzy zebraliśmy się na Światowym Kongresie Geotermalnym 2010 na Bali w Indonezji, reprezentujemy ponad 80 krajów. Kongres został zorganizowany przez Międzynarodową Asocjację Geotermalną (International Geothermal Association) przy współpracy z Asocjacją Geotermalną Indonezji (Indonesian Geothermal Association). Indonezja jest krajem, który został bogato obdarzony naturalnymi zasobami energii, w tym zapewne największymi na świecie i łatwo dostępnymi zasobami geotermalnymi.

W świetle długiej historii udostępniania i wykorzystania energii geotermalnej zarówno tutaj, w Indonezji, jak i na całym świecie, jest jak najbardziej właściwe, aby zgromadzeni tutaj członkowie międzynarodowej społeczności geotermalnej zadeklarowali, co następuje:

PO PIERWSZE – Energia stanowi podstawową i ciągłą ludzką potrzebę.

 1. Ludzkość będzie się uczyć rozwijać technologie, aby skutecznie i wydajnie sprostać zróżnicowanemu zapotrzebowaniu na energię w sposób odpowiedzialny wobec środowiska.
 2. Zasoby naturalne nie mogą być traktowane jedynie jako spadek po naszych przodkach, ale jako dobro powierzone nam, naszym dzieciom i wnukom.
 3. Bez energii nie będzie można udostępnić innych zasobów naturalnych, nie będzie postępować industrializacja, produkcja żywności pozostanie zawsze problemem, bezrobocie nadal będzie głównym zagadnieniem do rozwiązania, a opieka zdrowotna zostanie drastycznie ograniczona.
 4. Energia geotermalna może odegrać główną rolę w dokonywaniu znaczących zmian tej sytuacji, co odzwierciedla temat Kongres

PO DRUGIE – Stwierdzono, że:

 1. Świat potrzebuje energii, teraz i w przyszłości. Zasoby energii geotermalnej są olbrzymie.
 2. Zmiany klimatyczne muszą być kontrolowane, a koszt energii dostarczanej rosnącej ludności świata umiarkowany.
 3. Energia geotermalna jest zasobem miejscowym, trwałym, nie zagraża środowisku i jej zastosowanie w miejsce nośników energii bogatych w węgiel przeciwdziała globalnemu ociepleniu.
 4. Energia geotermalna może służyć do produkcji prądu elektrycznego, jak również może być bezpośrednio stosowana w szerokim zakresie, w tym do ogrzewania i chłodzenia budynków, w różnych procesach przemysłowych i w produkcji rolniczej, a także w balneoterapii
  i rekreacji.
 5. Energia geotermalna jest jedynym odnawialnym źródłem energii całkowicie niezależnym od klimatu, dzięki czemu jest bardziej dyspozycyjna w dostarczaniu mocy niż jakiekolwiek inne źródło energii, włączając w to paliwa kopalne i energię atomową.
 6. Technologie geotermalne są dobrze ugruntowane, i, mimo to, są ciągle udoskonalane.
 7. Dotychczas energia geotermalna została dotychczas udostępniona w bardzo ograniczonym zakresie w porównaniu do jej potencjalnych zasobów. Dwa z czynników ograniczających jej wykorzystanie to uzyskanie środków finansowych oraz  bariery prawne, instytucjonalne
  i administracyjne.
 8. Technologie dotyczące zasobów geotermalnych wysokotemperaturowych wykazują konkurencyjność kosztów „cyklu życia” w stosunku do innych form energii. Konkurencyjność kosztowa jest stale poszerzana w kierunku niższych temperatur wraz z doskonaleniem technologii. Dla niższych wartości temperatur nadal są jednak konieczne polityka aktywizacyjna lub zachęty w celu podniesienia konkurencyjności geotermii.
 9. Poszerzenie wykorzystania energii geotermalnej w zakresie niższych temperatur jest ważne nie tylko z tego względu, że w tym zakresie zasoby wzrastają wykładniczo, ale także zasięg geograficzny zastosowania tej energii także bardzo wzrasta.

PO TRZECIE – Zgromadzeni nalegają zatem, aby:

 1. Duże inwestycje krajowych, regionalnych i lokalnych projektów geotermalnych były ubezpieczane zarówno w krajach rozwiniętych, rozwijających się jak i gospodarkach w okresie przejściowym. Główną rolę może przy tym odegrać większa akceptacja geotermii przez międzynarodowe instytucje finansowe, usunięcie barier prawnych i administracyjnych, zreformowanie przepisów.
 2. Kadry techniczne, decydenci, politycy i przywódcy światowi, bez względu na to czy pochodzą z krajów rozwiniętych czy rozwijających się, powinni dołożyć wszelkich starań dla stworzenia korzystnego klimatu politycznego poprzez kształtowanie opinii publicznej, co ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju geotermii. Działania te mogą obejmować na przykład wsparcie ze strony państwa na polu ubezpieczeń ograniczających ryzyko, udziału w kosztach, gwarancji kredytowych i ulg podatkowych.
 3. Inwestycje mogły być zabezpieczone na wiele sposobów (przez zachęty finansowe ze strony rządowej, pożyczki i lokaty kapitałowe banków, prywatnych inwestorów, fundusze kapitału udziałowego) a polityka była tak określona, aby ułatwić dostęp do tych źródeł.
 4. Dokonano rozpoznania ważnej roli istniejącej infrastruktury jako odbiorców energii elektrycznej tak, aby można było zaadoptować system wsparcia typu Renewable Portofolio Standards, w pełni wdrożyć zintegrowane planowanie zasobów energetycznych oraz były dostępne  standardowe kontrakty obejmujące system taryf gwarantowanych.
 5. Zaangażowano znaczące fundusze na prace badawczo-rozwojowe w celu poprawy konkurencyjności kosztów produkcji energii geotermalnej, zwłaszcza tam gdzie jej  wykorzystanie może być poszerzone do nowych warunków, takich jak niższe temperatury
  i odmienne warunki geologiczne.
 6. Przekazywanie wiedzy know-how z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się było ułatwione i wspomagane przez efektywną współpracę międzyrządową, instytucje prywatne
  i akademickie, zwłaszcza przez wspólną edukację i praktyki, rozwijanie podstawowych zasobów organizacji i pomoc techniczną.

PO CZWARTE – wszystko to:

 1. Zapobiegnie dodatkowej emisji dwutlenku węgla i zredukuje jej obecny poziom.
 2. Stworzy miejsca pracy, przyspieszy rozwój przemysłowy i produkcję rolniczą  oraz polepszy standard życia na świecie.
 3. Zapewni zaopatrzenie przyszłych pokoleń w wystarczającą i nie zagrażającą środowisku energię oraz,  co nie mniej istotne,
 4. Przemieni ideę „Energia geotermalna może zmienić świat” w zrównoważone, pokojowe, zdrowe i czyste środowisko życia i w konsekwencji rozkwitu ludzkości na całym świecie.

Nusa Dua, Bali – Indonezja, 30 kwietnia 2010

/-/ Ladislaus Rybach, prezydent IGA

/-/ Gordon Bloomquist, przewodniczący Komitetu Sterującego WGC2010

/-/ Herman Darnel Ibrahim, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WGC2010

/-/ Surya Darma, prezydent INAGA

/-/ Reprezentanci organizacji afiliowanych przy IGA ze wszystkich kontynentów

/-/ Członkowie IGA i uczestnicy WGC2010

Tłumaczenie z jęz. angielskiego na polski: Maria Gładysz

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry