Pan Zdzisław Bociek – Członkiem Honorowym PSG

Zarząd PSG zawnioskował do XV Walnego Zebrania Członków PSG za 2020 r. o nadanie Panu Zdzisławowi Boćkowi godności Członka Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego oraz przyznanie Medalu Honorowego im. Erazma Syksta. Członkowie Stowarzyszenia zgromadzeni podczas Walnego Zebrania przychylili się do tego wniosku przyjmując stosowną uchwałę przez aklamację.

Sylwetka i dokonania Wyróżnionego

Pan Zdzisław Bociek jest z wykształcenia elektronikiem. Przez wiele lat był związany zawodowo z Geofizyką Toruń. Znaczącą część swojej drogi zawodowej i działalności poświęcił także pracy samorządowej. Był prezydentem (1996–1998 r.) i wiceprezydentem Torunia, radnym tego miasta. Należał do inicjatorów wielu kluczowych projektów infrastrukturalnych dotyczących m.in. gospodarki komunalnej. Dostrzegł również możliwość zagospodarowania potencjału wód geotermalnych w miejskiej sieci c.o. w Toruniu. Był współzałożycielem Związku Miast Nadwiślańskich. W latach 1990. zainicjował powołanie Związku Miast „Czysta energia”, którego celem było wprowadzenie geotermii do ich sieci centralnego ogrzewania.  

Szerokie doświadczenie zawodowe i samorządowe Pan Zdzisław Bociek wniósł do naszego Stowarzyszenia, do którego należy od wielu lat, będąc także członkiem jego Zarządu przez kilka kadencji. Podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego w 2007 r. zaproponował Koncepcję Rozwoju Geotermii w Polskich Miastach. Zawierała ona kompleksowe, racjonalne podejście do tego tematu w Polsce w długofalowej perspektywie, z uwzględnieniem wyników wieloletnich badań nad rozpoznaniem zasobów geotermalnych i proponowanych na tej podstawie szeregu lokalizacji; wyników wierceń; analiz ekonomicznych,  energetycznych, infrastrukturalnych, ekologicznych, in.  Miała na celu m.in. odmrożenie  części środków publicznych przeznaczonych w ubiegłych kilkudziesięciu latach na rozpoznanie warunków geologicznych i geotermalnych Polski za pomocą różnorodnych metod, spożytkowanie propozycji środowisk naukowo-badawczych w odniesieniu do rozwoju ciepłownictwa geotermalnego (zawartych w serii Atlasów geotermalnych, a także w innych opracowaniach), zaangażowanie polskich kadr naukowców i praktyków, zaplecza technicznego, dalszy rozwój w tych dziedzinach. Co istotne – Koncepcja (a następnie Program /PRGPM, opracowywany z udziałem niektórych członków Zarządów PSG i  in. specjalistów) wskazywała na czynniki kluczowe dla realizacji ciepłowniczych projektów geotermalnych – w tym na potrzebę zaangażowania samorządów i uwzględnienie specyfiki ich działalności, podmiotów rządowych, środowisk naukowców i praktyków, przedsiębiorstw ciepłowniczych, lokalnych społeczności. Pan Zdzisław Bociek zawsze podkreślał potrzebę współpracy wielu środowisk – jako klucz dla realizacji pomyślnego rozwoju geotermii w Polsce. Wyrazem tego było podpisanie 8 marca 2010 r. w Sejmie RP Deklaracji Współpracy na Rzecz Rozwoju Wykorzystania Geotermii w Polsce.  Jej sygnatariuszami byli Minister Gospodarki, Główny Geolog Kraju, Przewodniczący Komisji Sejmowej ds. Energii oraz Prezes PSG.

PRGPM był następnie wielokrotnie przedstawiany podczas spotkań z przedstawicielami kierownictw właściwych ministerstw i z parlamentarzystami, skutkując zazwyczaj pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem, jednak (z uwagi na pozamerytoryczne uwarunkowania) nie wchodził w fazę bardziej zaawansowanych starań o jego realizację.  Przyczynił się natomiast bardzo znacząco do rzetelnego promowania geotermii w Polsce i potrzeby jej odpowiedniego zagospodarowania w ciepłownictwie wśród decyzyjnych osób i instytucji rządowych w Polsce, a dzięki jego prezentacji podczas wielu konferencji i spotkań (także kilku edycji  Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego), został upowszechniony w kręgach samorządowców, przedstawicieli nauki i praktyki, in. osób.

W ostatnich kilku latach został włączony m.in. w propozycję programu wykonawczego w obszarze ciepła Ziemi do Polityki Surowcowej Państwa (2017–2018), był przekazany do ewentualnego wykorzystania w ramach innych inicjatyw ministerialnych.

Wpływ na geotermię w Polsce i Stowarzyszenie

Należy też podkreślić, że założenia, propozycje zawarte w Koncepcji i Programie wskazały kierunek, sposób podejścia i działań, były inspiracją i posłużyły do zainicjowania  kilku szczegółowych analiz i kompleksowych opracowań dla grup miejscowości w Polsce dobranych pod różnym kątem. Opracowania takie były lub są obecnie realizowane przez różne instytucje i podmioty. Koncepcja i Program spełnia zatem nadal niektóre z zamierzonych celów.

Pan Zdzisław Bociek wzbogacił nasze Stowarzyszenie swoim zaangażowaniem, wszechstronną wiedzą, doświadczeniem i propozycjami, chętnie dzieląc się nimi i współpracując dla dobra rozwoju geotermii w Polce. Był inicjatorem jednego z głównych kierunków działalności PSG, dzięki któremu realizowane były istotne cele statutowe, dając też możliwość promowania geotermii i kontaktów z przedstawicielami instytucji rządowych, parlamentarzystami, samorządowcami, praktykami.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - marka polskiej geotermii
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry