Podstawy geotermii

Energią geotermalną nazywamy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi zakumulowaną w systemach hydrotermalnych lub gorących suchych skałach (ang. hot dry rocks), przy czym wyróżnia się energię pierwotną będącą pozostałością po procesach formowania się planety oraz energię powstającą w wyniku procesów rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Występują również inne źródła ciepła geotermalnego, jednak mają one znaczenie marginalne.

Według definicji obowiązującej w Unii Europejskiej, energia geotermalna to ciepło zakumulowane poniżej powierzchni terenu, niezależnie od źródła pochodzenie (ciepłem geotermalnym jest również ciepło pozyskane z gruntu nagrzewanego przez Słońce).

Wodę geotermalną charakteryzuje temperatura co najmniej 20oC na wypływie, tj w źródle lub na głowicy odwiertu. Woda geotermalna często zawiera znaczne ilości składników rozpuszczonych (TDS), co kwalifikuje wiele z eksploatowanych wód w kategorii solanek.

Zgodnie z pojęciem stopnia geotermicznego, definiowanego jako głębokość (mierzona w metrach), na której temperatura wzrasta o 10oC w stosunku do punktu początkowego, temperatura zmienia się w zależności od budowy geologicznej obszaru, rozwoju geotektonicznego, procesów chemicznych zachodzących w głębi Ziemi, bliskości zjawisk wulkanicznych oraz obecności wód wgłębnych. Średni stopień geotermiczny w Polsce wynosi około 33 m/1oC. Podobnie jak w innych krajach Europy, w Polsce występują głównie baseny sedymentacyjne, wypełnione wodami geotermalnymi o temperaturach od 20oC do około 90oC, których zasoby geotermalne wynoszą w przybliżeniu 2,9*1017 J/km2.

Powszechność występowania, odnawialność oraz brak zależności od warunków klimatycznych są niewątpliwymi zaletami energii geotermalnej. Daje to możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry