Porządek obrad Walnego Zebrania PSG

Proponowany porządek obrad IV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego:
1. Otwarcie IV Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności IV Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta IV Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad IV Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdania: z działalności Zarządu PSG, finansowe, Komisji Rewizyjnej PSG za 2009 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) i podjęcie stosownych uchwał.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2009 r.
10. Dyskusja dot. kierunków działań PSG w nadchodzącym okresie.
11. Przerwa.
12. Wybór członków Zarządu PSG na kadencję 2010 – 2013.
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej PSG na kadencję 2010 – 2013.
14. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSG na kadencję 2010 – 2013.
15. Wystąpienie prezesa PSG.
16. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wnioskową.
17. Wolne wnioski, sprawy różne.
18. Zakończenie IV Walnego Zebrania.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry