Raport Komisji Europejskiej

Energia geotermalna kluczem do osiągnięcia transformacji energetycznej przy niskich kosztach lecz bez odpowiedniego wsparcia finansowego– stanowisko European Geothermal Energy Council

W listopadzie 2014 r. Komisja Europejska opublikowała końcowy raport “Subsidies and costs of EU energy”. Raport dotyczy wysokości dotacji i kosztów na rynku energii elektrycznej we wszystkich krajach członkowskich UE w zestawieniu dla różnych technologii produkcji.
W odpowiedzi na raport,  EGEC opublikowała 19 stycznia 2015 r. swoje stanowisko w sprawie przywrócenia równowagi we wspieraniu poszczególnych technologii produkcji elektryczności (link). EGEC, wyrażając uznanie dla przejrzystej debaty i konsultacji przeprowadzonych przez Komisję z właściwymi branżowymi organizacjami w czasie opracowywania raportu, przedstawia w tym dokumencie najważniejsze wnioski, zwłaszcza dotyczące energii geotermalnej.

Energia geotermalna jako stałe źródło zapewniające stabilność zasilania sieci energetycznej
Geotermalne technologie produkcji elektrycznej posiadają najwyższy współczynnik obciążenia – wyższy nawet niż w elektrowniach jądrowych. Średnia pracy zakładów geotermalnych UE przy pełnym obciążeniu wynosi 7744 godziny w ciągu roku. Stanowi to to najwyższy współczynnik obciążenia  85 % wobec 77 % dla elektrowni jądrowych.

Wysoka konkurencyjność technologii geotermalnej
Energia geotermalna jest jednym z najbardziej konkurencyjnych źródeł energii elektrycznej, ponieważ uśredniony koszt wytworzenia energii elektrycznej LCOE nie przekracza 100 euro/MWh.
W raporcie przedstawiono także analizę kosztów zewnętrznych dla wszystkich źródeł energii  elektrycznej. W przeciwieństwie do niewielkich kosztów zewnętrznych dla odnawialnych źródeł energii, w 2012 roku koszty te dla węgla, gazu i energii jądrowej były zdecydowanie najwyższe i wynosiły odpowiednio 86, 54 i 15 mln euro. Oszacowano, że koszty zewnętrzne europejskiego koszyka energetycznego w 2012 r. były porównywalne z wysokością bezpośrednich dotacji. Raport przedstawia również pierwsze próby porównania kosztów różnych technologii w ciepłownictwie. Niestety, nie przedstawiono danych uśrednionego kosztu wytwarzania energii cieplnej LCOH dla  gruntowych pomp ciepła, mimo istniejących w Europie 1,3 mln takich instalacji.

Rażąca dysproporcja wysokości dotacji dla geotermii i innych technologii
Z raportu wynika, że geotermia uzyskała w 2012 r. tylko 70 mln euro, z czego 20 mln z funduszy UE. Natomiast dotacje dla technologii wykorzystania innych źródeł wynosiły: dla energii słonecznej 14,7 mld euro, węgla 9,7 mld, farm wiatrowych 11,2 mld, energii jądrowej 6,6 mld, gazu ziemnego 6,5 mld. Jest to godne pożałowania, ponieważ to właśnie geotermia jest gotowa do wdrażania nowych innowacyjnych technologii o niskiej emisji węglowej. W ujęciu historycznym, biorąc pod uwagę okres 30 lat, wytwarzanie energii elektrycznej z węgla i energii jądrowej otrzymało największą pomoc. Wsparcie dla programów badawczo-rozwojowych w energetyce jądrowej w latach 1974-2007 wynosiło ponad 2/3 wszystkich środków unijnych i krajowych, natomiast w elektroenergetyce geotermalnej  tylko 0,8%.

Oczywiste zalety elektroenergetyki geotermalnej
Wykorzystanie źródeł energii geotermalnej do wytwarzania energii elektrycznej cechuje przewidywalność, niezawodność i elastyczność przy najwyższym współczynniku obciążenia w porównaniu z innymi technologiami.
Elektroenergetyka geotermalna może być obecnie rozwijana gdziekolwiek. W 2030 roku może osiągnąć w UE potencjał 34 TWh energii elektrycznej rocznie dzięki ekonomii skali, innowacyjnym wierceniom i znacznym obniżeniu kosztów.

Zatem istotne jest, aby zastosowano zwolnienia energetyki geotermalnej od nowych restrykcyjnych przepisów dotyczących pomocy państwowej w celu zapewnienia efektywnego wsparcia, z którego korzystają w szerokim zakresie inne technologie.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry