Relacja z III OKG

III Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w dniach 28 – 30 września 2011 r. w Lądku Zdroju. Organizatorami Kongresu były: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, AGH – Katedra Surowców Energetycznych, IGSMiE PAN, Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu. Honorowe patronaty objęli Minister Gospodarki, Główny Geolog Kraju / Ministerstwo Środowiska oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Sponsorami imprezy byli: KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG SA, PRWiG Sp. z o.o., Geofizyka Kraków Sp. z o.o., Urząd Miasta Lądek-Zdrój. ’


Patronaty nad Kongresem i współpraca sponsorów były potwierdzeniem rangi wydarzenia i znaczenia, jakie instytucje rządowe, samorządowe oraz wiodące firmy z branży geologicznej, górniczej, wiertniczej i pokrewnych przywiązują do problematyki wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Do głównych celów Kongresu należało m.in. promowanie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz proekologicznego, zrównoważonego rozwoju energetycznego z uwzględnieniem zasobów wód i energii geotermalnej. Zapoznano zainteresowane środowiska z przykładami działających w Polsce instalacji wykorzystujących wody i energię geotermalną, zarówno do celów ciepłowniczych, jak i dla potrzeb leczniczo-uzdrowiskowych oraz rekreacji.
Kongres był wydarzeniem skierowanym do licznych środowisk: naukowców, praktyków, inwestorów, firm usługowych, a także badawczo-rozwojowych i innych działających w szeroko pojętym sektorze geoenergetyki i geotermii – począwszy od poszukiwań geologicznych i eksploracji poprzez wiercenia, badania otworowe, udostępnianie, eksploatację złóż do praktycznego wykorzystania wód (solanek) i energii geotermalnej, projektowania i wykonywania otworów, instalacji powierzchniowych, a także inwestowania, ekonomiki, technologii oraz określania perspektyw geotermii w Polsce.
foto-kongres_ladek-2011
 Uczestnicy kongresu
W Kongresie wzięło udział ponad 160 uczestników – naukowców i praktyków. Reprezentowali oni główne ośrodki naukowe oraz naukowo-badawcze, firmy geofizyczne, wiertnicze, usługowe, grupę inwestorów, samorządowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji i agend rządowych mających w zakresie swych kompetencji problematykę wykorzystania odnawialnych zasobów energii, w szczególności geotermii, poszukiwania, eksploatacji i zagospodarowania podziemnych wód i energii geotermalnej. Warto podkreślić, że Kongres zgromadził uczestników z całej Polski: od Szczecina i Gdańska poprzez m.in. Toruń, Warszawę, Kraków do Podhala (Białka Tatrzańska, Bukowina), a także od Sudetów (Wrocław) poprzez m.in. Poddębice, Uniejów, Mszczonów do Podkarpacia (Jasło).
Miejsce obrad zostało specjalnie dobrane pod kątem tematyki obrad – w miejscowości będącej uzdrowiskiem o tradycjach leczniczych sięgających pierwszej połowy XIII w. Wody geotermalne tam występujące są obecnie wykorzystywane jako wody lecznicze przez Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.
Problematyka Kongresu została zrealizowana podczas 5 sesji plenarnych, 8 sesji tematycznych, sesji posterowej oraz wycieczki pokongresowej poświęconej wybranym lokalizacjom wód geotermalnych Ziemi Kłodzkiej.
Podczas pierwszej sesji plenarnej „Geotermia w Polsce w świetle działań i dokumentów rządowych„ miały miejsca wystąpienia znamienitych gości, m.in. Głównego Geologa Kraju (za pośrednictwem przekazu filmowego), przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas tej sesji omówiono także znaczenie energii ze źródeł odnawialnych dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz przedstawiono uwarunkowania prawno – ekonomiczne rozwoju krajowej geotermii. Sesja ta zakończyła się panelem dyskusyjnym „Aktualne uwarunkowania geotermii w Polsce”.
Szczegółowy zakres obrad Kongresu został zapisany w tematyce poszczególnych posiedzeń sesyjnych, odbyły się bowiem następujące techniczne sesje naukowe:
– Nowe obiekty geotermalne w Polsce, projekty w trakcie realizacji, inicjatywy (sześć referatów),
– Wody i energia geotermalna w Sudetach (pięć referatów),
– Kierunki badań i wykorzystanie energii geotermalnej: HDR, systemy EGS (trzy referaty) oraz
układy binarne (cztery referaty),
– Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce – stan, perspektywy (sześć referatów),
– Badanie wód i energii geotermalnej – metody, wyniki (dziewięć referatów),
– Uwarunkowania prawne i techniczne projektów geotermalnych (trzy referaty),
– Atlas zasobów wód i energii geotermalnej w Karpatach Zachodnich – nowe regionalne opracowanie dla geotermii (trzy referaty),
– wykład w basenie (!) Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”: Wody termalne w najstarszym uzdrowisku w Polsce.
Na zakończenie obrad Kongresu Komisja wnioskowa przedstawiła wnioski płynące z  przedstawionych referatów, prowadzanych dyskusji oraz rozmów kuluarowych.
Kongres był ważnym forum spotkania naukowców, praktyków, inwestorów, przedstawicieli samorządów oraz innych  osób w różnoraki sposób zaangażowanych w geoenergetykę oraz w geotermię, a także zainteresowanych ich rozwojem. Umożliwił dokonanie przeglądu dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w rozwoju ciepłownictwa geotermalnego, zapoznanie się z przykładami i projektami wykorzystania wód i energii geotermalnej w lecznictwie uzdrowiskowym i rekreacji, z niektórymi realizowanymi projektami, planami na przyszłość i perspektywicznymi kierunkami rozwoju, adekwatnymi do warunków złożowych oraz zainteresowania ze strony rynku, inwestorów i odbiorców.
Kongres spełnił wytyczone cele, nadzieje i oczekiwania pokładane przez Organizatorów, przyczyniając się do promowania i popularyzacji energii geotermalnej, a także do integracji środowiska zainteresowanego rozwojem szeroko rozumianej geotermii.
W półroczniku „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój”  (rok 50, zeszyt 1-2,  2011) ukazały się niemal wszystkie referaty przygotowane do wygłoszenia podczas Kongresu.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
/-/ Dr inż. Piotr Kubski

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry