Konkurs na znak graficzny PSG – NOWY TERMIN

UWAGA! Zmiana terminu! Na nadsyłane prace oczekujemy do 30 czerwca 2020!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego ogłasza konkurs na przygotowanie nowego znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę rzeczową lub pieniężną o wartości 1200 zł. Nagrodą rzeczową jest udział w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym 2020, który odbędzie się w Międzyzdrojach.

REGULAMIN KONKURSU
na przygotowanie znaku graficznego Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Konkurs na przygotowanie znaku graficznego (zwany dalej: Konkursem) jest ogłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, zwane dalej Organizatorem Konkursu.
 2. Regulamin konkursu (zwany dalej: Regulaminem) określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady ogłoszenia, kryteria oraz sposób oceny projektów, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
 3. Postępowanie konkursowe, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadza Komisja Konkursowa (zwana dalej: Komisją) powołana przez Organizatora Konkursu.

II ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest:

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

z siedzibą przy ul. Mickiewicza 30 w Krakowie,
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000256917, NIP: 6772282071, REGON: 120349209.

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego Organizatora Konkursu (zwanego dalej: Logo, Znak Graficzny). Wybrany Znak Graficzny będzie przeznaczony w szczególności do celów: identyfikacyjnych, promocyjnych oraz reprezentacyjnych Organizatora Konkursu.
 2. Projekt Logo zgłaszany do Konkursu (zwany dalej: Projektem) powinien spełniać następujące założenia:
 3. Logo powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami tworzenia tego typu znaków,
 4. powinno nawiązywać do zakresu działalności Organizatora Konkursu,
 5. powinno nawiązywać do obecnie stosowanego przez Organizatora Konkursu, lecz dopuszczalne są również odmienne propozycje graficzne;
 6. Wyłoniony w Konkursie Projekt będzie podstawą do stworzenie profesjonalnej wersji cyfrowej oraz dokumentacji Logo, z ewentualnym udziałem autora zwycięskiego Projektu, jeżeli wyrazi zgodę na dalszą współpracę. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do wykonania cyfrowej wersji wybranego Projektu w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zwycięstwie, co nastąpi za pośrednictwem adresu e-mail na który zostało wysłane zgłoszenie do Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu, o czym mowa w pkt VII pkt 3.

III UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej lub prawnej, zwanej dalej: Uczestnikiem.
 2. Projekty mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
 3. Każdy Uczestnik może złożyć kilka Projektów, jednak nie więcej niż pięć.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest jednoetapowy.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków określonych
  w niniejszym Regulaminie.
 3. Projekt Logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do profesjonalnej wersji cyfrowej nagrodzonego Projektu powoduje przeniesienie na Organizatora Konkursu własności oryginału egzemplarza tego Projektu.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w pkt VI pkt 1, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi
  w pkt V niniejszego Regulaminu.

V WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT ZNAKU GRAFICZNEGO

 1. Projekt Logo powinien:
 2. być odpowiedni do stosowania zarówno na małym, jak i dużym formacie (dlatego prosimy o przedstawienie go w kilku wariantach, np. wizytówkowym i listowym A4),
 3. być przedstawiony w wersji kolorystycznej i czarno-białej,
 4. być przesłany w powszechnie stosowanym formacie rastrowym (rozszerzenia jpg, tif, png, bmp o rozdzielczości umożliwiającej swobodną reprodukcję znaku) lub w formacie wektorowym (rozszerzenie .svg lub .cdr w wersji do 14),
 5. dodatkowym walorem będzie przedstawienie propozycji Logo w wersji pionowej i poziomej, w wersji z pełną nazwą Stowarzyszenia oraz literami „PSG”.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do żądania wniesienia korekty wybranego Projektu przez Uczestnika Konkursu, w terminie przez niego wskazanym, o czym poinformuje za pośrednictwem adresu e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Organizatora Konkursu.
 7. Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby identyfikację autora.

VI TERMIN i MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. na adres e-mail: psg@agh.edu.pl
 2. Projekty przesłane po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Wiadomości zawierające zgłaszane prace powinny być opatrzone tytułem: „KONKURS – LOGO”.

VII KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH i ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa
  w Konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych w pkt. II pkt 3, pkt V, czytelność komunikatu, walory estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne stosowania znaku dla różnych potrzeb Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na Konkurs do dnia 31 lipca 2020 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, tj. https://www.energia-geotermalna.org.pl.
 4. Komisja Konkursowa może odstąpić od wyboru zwycięskiego projektu bez podania przyczyn.
 5. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 6. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.

VIII NAGRODA

 1. W wyniku Postępowania Konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną w postaci:
  bezpłatnego uczestnictwa w najbliższym VII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym 2020 r. Zaproszenie do udziału w Kongresie zostanie przekazane na podstawie odrębnej umowy o przeniesieniu praw autorskich do profesjonalnej wersji cyfrowej Logotypu (Załącznik nr 1) – o wartości 1200 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych brutto) (nagroda obejmuje nocleg w miejscu konferencji w dniach 22 i 23 września 2020);
  albo, wedle wyboru Zwycięzcy Konkursu:
  a. kwoty pieniężnej w wysokości 1200 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych brutto). Kwota nagrody zostanie przekazana na podstawie odrębnej umowy o przeniesieniu praw autorskich do profesjonalnej wersji cyfrowej Logo (Załącznik nr 1).
 2. W przypadku Zwycięzcy Zespołowego, nagroda przewidziana w pkt. 1 nie podlega zwiększeniu i przyznawana jest na cały Zespół.
 3. Warunkiem przyznania Nagrody jest podpisanie umowy o przeniesieniu praw autorskich do profesjonalnej wersji Projektu (Załącznik nr 1) wraz z prawem do jego modyfikacji.
 4. Niezależnie od wyboru Nagrody, Organizator Konkursu przekaże Zwycięzcy Konkursu dyplom potwierdzający zwycięstwo w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości informacji o Zwycięzcy Konkursu.

IX DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.
 3. W podstawowym zakresie administrator przetwarza dane osobowe związane z dokonaniem Zgłoszenia przez Uczestnika.
 4. W przypadku przyznania Nagrody przetwarzane mogą być dalsze dane, w szczególności dane niezbędne do jej dostarczenia Uczestnikowi oraz zawarcia umowy o przeniesieniu praw autorskich do Logo (Załącznik nr 1).
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne i nie jest objęte wymogiem przewidzianym umową lub prawem, ale pozostaje niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do wydania Nagrody. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagrody i dochowaniu obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem przypadków, w których przetwarzanie tych danych ponad ten okres jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności gdy Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do dalszych celów.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wyrażoną na przetwarzanie danych zgodę Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktywnych danych przez Uczestników Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania, odwołania lub unieważnienia Konkursu, bez podawania przyczyny. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu, przerwaniu lub unieważnieniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.
 5. Osobą do kontaktu w sprawach Konkursu jest p. Ewa Kurowska, e-mail: psg@agh.edu.pl
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry