Postulaty Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Prezentujemy pakiety opracowanych sugestii – propozycji zmian prawa i form organizacyjnych, które w opinii środowiska związanego z Polskim Stowarzyszeniem Geotermicznym – największym zrzeszeniem naukowców, praktyków, słowem – profesjonalistów branży geotermalnej – znacząco przyczynią się do rozwoju branży geotermalnej w Polsce. Co zmienić, by geotermia w Polsce prężnie się rozwijała? Poniżej prezentujemy szereg postulatów.

Wnioski – postulaty powzięte w wyniku obrad VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego:

 1. Proponuje się, aby programy wsparcia oferowane przez NFOŚiGW dotyczące modernizacji istniejących instalacji geotermalno-ciepłowniczych były realizowane bez konieczności wykazania efektu ekologicznego.
 2. Proponuje się, aby ponownie wystąpić do właściwych ministerstw o zmniejszenie obciążenia podatkiem VAT taryfy na ciepło produkowane z geotermii (in. OZE). W ślad za analogicznym wnioskiem z VI OKG przedstawiciele PSG i ciepłowni geotermalnych przygotowali i przedstawili konkretną propozycję wraz z uzasadnieniem wiceministrowi finansów (2018-2019). Została ona wprowadzona do roboczej wersji aktualizowanej matrycy VAT, jednak po zmianie wiceministra nie znalazła się w ostatecznej wersji tej matrycy.
 3. Wnioskuje się o opracowanie uregulowań w zakresie konieczności dostosowania odbiorcy do źródła poprzez obniżenie wymaganej temperatury zasilania, a także o nowelizację Prawa Energetycznego w zakresie promocji odbiorców o większym schłodzeniu. Będzie to sprzyjać rozwojowi w Polsce ciepłownictwa z udziałem geotermii.
 4. Należy położyć nacisk na rozwój geotermii z maksymalnym wykorzystaniem ciepła wód geotermalnych w systemach sieci przesyłowych, w tym na tzw. „powrocie”, oraz konieczność opracowania uregulowań prawnych w zakresie sieci przesyłowych, grzewczych do niskich temperatur 40-60oC – odpowiednie warunki przyłączy dla nowego budownictwa.
 5. Powtarzamy wniosek z VI OKG, że istnieje potrzeba wyznaczenia ram współpracy z PGNiG S.A., w efekcie której w trakcie prac wiertniczych za węglowodorami badane będą i opróbowywane poziomy wodonośne potencjalnie perspektywiczne dla geotermii.
 6. Konieczne jest wprowadzenie zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz innych stosownych aktach prawnych, m.in.:
  • w zakresie standaryzacji nazewnictwa i definicji dotyczących zagadnień związanych z geotermią, w tym określenia zasad oceny zasobów oraz sposobu raportowania ich wielkości zgodnie z zaleceniami Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE). Proponowane zmiany ułatwią współpracę międzynarodową, w tym m.in. wymianę informacji w zakresie możliwości wykorzystania istniejącego potencjału geotermalnego w Polsce oraz usprawnią przepływ tej informacji, w tym ocenę ryzyka geologicznego związanego z wierceniami, które mogą być istotne z punktu widzenia instytucji finansujących przedsięwzięcia geotermalne (w tym banki) oraz reasekuracji ryzyka inwestycji geotermalnych przez podmioty ubezpieczeniowe;
  • w zakresie potrzeby stosowania klasyfikacji wód geotermalnych i ich zasobów ze względu na temperaturę zgodnych z powszechnie obowiązującymi klasyfikacjami między- narodowymi  (tj. m.in. wody / zasoby niskotemperaturowe; wody / zasoby wysokotemperaturowe). Obecnie obserwuje się w tym zakresie daleko idącą dowolność i nieprawidłowe nazewnictwo;
  • wprowadzenie do PGiG i innych dokumentów prawnych nazwy „woda geotermalna” jako równoważnej formalnie nazwie „woda termalna” (lub zastąpienie nazwy „woda termalna” nazwą „woda geotermalna”). Jest to z wielu względów konieczne. Uzasadnienia w tym zakresie przedstawiano wielokrotnie w ubiegłych latach, propozycje były przesyłane także do właściwych ministerstw;
  • innych propozycji ze strony podmiotów zaangażowanych w geotermię, jakie było zgłaszane w poprzednich latach do właściwych ministerstw.
 7. Proponuje się „uwolnienie” zasobów Banku Hydro tak, aby były one ogólnie dostępne, co mogłoby znacznie zintensyfikować badania nad technologią podziemnego magazynowania ciepła w poziomach wodonośnych (ang. aquifer thermal energy storage, ATES) w Polsce.
 8. W celu zapewnienia dynamicznego i efektywnego rozwoju płytkiej geotermii w Polsce konieczne jest podjęcie lub wsparcie przez władze państwowe i ich agendy następujących działań:
  • utworzenie przez Państwową Służbę Geologiczną rejestru geotermalnych pomp ciepła (i otworów wiertniczych wykonanych w tym celu) oraz bazy danych właściwości termicznych i petrofizycznych skał Polski;
  • uporządkowanie procedur i wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie płytkiej geotermii (co było proponowane i przekazywane m.in. we wnioskach z poprzednich Kongresów);
  • upowszechnienie informacji (m.in. w formie ogólnodostępnych portali internetowych)
   o zasobach i możliwościach praktycznego wykorzystania płytkiej geotermii jako pro-ekologicznego sposobu służącego ochronie powietrza i zwalczaniu niskiej emisji, a także prowadzenie odpowiednich działań informacyjno-promocyjnych. Niezbędne są także działania w zakresie szerszego informowania o wykorzystaniu geotermalnych pomp ciepła (małej, dużej mocy) do ogrzewania i chłodzenia obiektów budowlanych.
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - marka polskiej geotermii
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry